Huishoudelijke reglementen

I       Algemeen

1    Stay Men is een bridgeclub uit Weesp opgericht op 17 september 1992. Op 28 oktober 2009
werden de statuten officieel vastgelegd in een notariele akte.
2    Bij Stay Men wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond.
3    Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.

II       Het bestuur

1     Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
2     Iedere bestuursfunctie is voor een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid is daarna direct
éénmalig herkiesbaar voor een periode van drie jaar.
3     Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging.
4     Bij het aftreden van een bestuurslid heeft deze de verplichting de onder zijn berusting staande
eigendommen van de vereniging aan zijn opvolger over te dragen.
5     De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging.
Hij roept de bestuursvergaderingen bijeen en  leidt de
bestuurs-  en algemeneledenvergaderingen.
6     De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief.
Hij stelt de agenda op van de algemene ledenvergadering in overleg  met de voorzitter.
De secretaris brengt aan de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over
de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.
7     De secretaris houdt tevens het adressenbestand bij.
8     De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de boeken bij. Bij uitgaven buiten
de begroting is goedkeuring vereist van het bestuur.
9     De penningmeester brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit
over de financiele gang van zaken over het  afgelopen verenigingsjaar.
10   De kascommissie bestaat uit twee gewone leden.
11   De taak van de kascommissie is de inkomsten en uitgaven te controleren
aan de hand van  de desbetreffende bescheiden.
Zij brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over haar bevindingen
waarna door deze vergadering over het verlenen van decharge aan de penningmeester wordt
beslist.
12   Indien minder dan drie bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn,
kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
13   In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt in een algemene ledenvergadering
een kandidaat gekozen.
14   Het bestuur heeft de bevoegdheid een of meer wedstrijdleiders aan te wijzen.
15   De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de technische leiding . Hij
is bevoegd reglementaire straffen te geven voor iedere overtreding die op ongepaste wijze
het spel vertraagt of belemmert,andere deelnemers in ongelegenheid brengt , de juiste gang
van zaken verstoort of die het toekennen van arbitrale scores nodig maakt.
16   Op verzoek van het bestuur kan de wedstrijdleider de bestuursvergaderingen bijwonen.
17   In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur