Statuten

VASTLEGGING STATUTEN VERENIGING
BRIDGECLUB STAY MEN
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
1.      De vereniging draagt de naam: Bridgeclub Stay Men.
2.      Zij is gevestigd in de gemeente Weesp.
Artikel 2 – Doel
1.      De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de bridgesport
en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
2.      De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.   het houden van oefeningen en wedstrijden;
b.   het deelnemen aan verschillende competities; en
c.   andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3 – Lidmaatschap
1.      Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder,
die het doel en de statuten va de vereniging onderschrijven en het bridgespel
actief beoefenen en daadwerkelijk willen meewerken aan de
verenigingsactiviteiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2.      Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. In geval van niet-toelating door het
bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.      De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten
voor de vereniging, tot lid van verdienste benoemen.
Een lid van verdienste heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of
zij heeft geen contributieplicht.
4.      De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping van een algemene vergadering met
communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit
doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
5.      Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden
worden geschorst, als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet
uitoefenen, zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
6.      Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld,
kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en
daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering
bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1.      Het lidmaatschap eindigt door:
a.   het overlijden van het lid;
b.   opzegging door het lid;
c.   opzegging door de vereniging;
d.   ontzetting.
2.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het
einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste een maand. In ieder geval kan het lidmaatschap
worden beëindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat
waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, als redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft
het lid verschuldigd.
Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de
daaraan verbonden verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgend
boekjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de
financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve het bepaalde in
de volgende alinea.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is dan niet op
hem van toepassing.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de
oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
3.     Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur,
door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de
reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
–    als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het
lidmaatschap,
–    als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen ten
opzichte van de vereniging niet nakomt, of
–    wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het
lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
4.     Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft
verschuldigd.
5.     Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in
kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene
vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene
vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het
beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
6.     Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting
wordt niet voldaan indien de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend
elektronisch is gecommuniceerd.
Artikel 5 – Jeugd-leden
1.    Jeugd-leden zijn niet ‘gewone’ leden zonder stemrecht, maar aangeslotenen die
kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Jeugd-leden hebben
alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij
hebben daar geen stemrecht.
2.     Uitsluitend de in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating,
opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van
toepassing op de jeugd-leden.
3.     De aan het jeugd-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per boekjaar, wordt
door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage kan per categorie
verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor het aspirant-lid open staan.
4.     Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, leeftijden en adressen van de
jeugd-leden zijn vermeld.
Artikel 6 – Contributie van de leden
1.      De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie betalen.
2.      Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
3.      De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten
kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.
Artikel 7 – Bestuur: samenstelling en benoeming
1.      De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie
personen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene
vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.
Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen,
die in geval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij
als plaatsvervanger is aangewezen.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk
in de vacatures kan voorzien.
2.      De algemene vergadering benoemt de bestuursleden
Deze benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging.
3.      Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens rooster aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing
1.      Een bestuurslidmaatschap eindigt:
–     door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
–     door het vrijwillig aftreden van een bestuurslid;
–     door overlijden van een bestuurslid;
–     door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van
zijn gehele vermogen;
–     wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
–     door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie
vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
2.      Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst.
bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene
vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de
schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn
geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen
bijstaan.
Artikel 9 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1.      Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2.      a.   De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk,
met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van
bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van
de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te
behandelen onderwerpen (agenda).
b.   De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft
gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door
een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.
3.      De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
degeen die de vergadering bijeenroept.
4.      Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5.     Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om
zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde
volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering
vertegenwoordigen.
6.     In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 10 – Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
vergadering
1.     De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet
de vergadering zelf in haar leiding.
2.     De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden.
3.     Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van
een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4.     Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon.
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
5.     Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft
gemaakt.
Artikel 11 – Bestuur: taken en bevoegdheden
1.     Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Elke bestuurder is
tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor de schuld van een derde verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden
tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit
geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 12 – Vertegenwoordiging
1.     Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.     De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de
secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, zoals blijkt uit de
inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze functies vervult.
3.     De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur
en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook indien
tussen de vereniging en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4.     Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Artikel 13 – Verslaggeving en verantwoording
1.     Het boekjaar van de vereniging loopt van één september tot en met één en dertig
augustus van ieder jaar.
2.     Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën
van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds
kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht en – indien de
vereniging een onderneming voert – wordt de staat van baten en lasten aangevuld
met het bedrag van de netto-omzet van deze onderneming, samen te noemen: ‘de
jaarstukken’.
3.     Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.
4.     In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een
begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.
Artikel 14 – De algemene vergadering; bevoegdheid; jaarvergadering
1.     Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.     Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder
meer aan de orde:
a.    het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
b.    het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het
afgelopen boekjaar;
c.    het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d.    de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
e.    voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
Artikel 15 – Oproeping tot de vergadering
1.     De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende
deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene
vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur
niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de
vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering
bijeenroepen.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt
ook voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2.     De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
–     een publicatie in het verenigingsorgaan; of
–     een schriftelijke bericht aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
3.     De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de dag van de
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4.     Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
Artikel 16 – Toegang en stemrecht
1.     Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het
bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen
tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang
tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en
artikel 4 lid 5 aan de orde is.
2.     Ieder gewoon lid en ieder lid van verdienste van de vereniging heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3.     Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens
hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het
bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.
Artikel 17 – Besluitvorming door de algemene vergadering
1.    Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en
vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen
wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2.     Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.     Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen
meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als
ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden
beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
4.     Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van
personen, is het voorstel verworpen.
5.     Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie
leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te
verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming
verlangt.
6.     Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
7.     Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen –
mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de
voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproep niet op
rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.
Artikel 18 – Leiding van de vergadering; notulen
1.     De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander
bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2.     Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden
vastgesteld.
Artikel 19 – Statutenwijziging
1.     De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot
de algemene vergadering worden vermeld.
2.     Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3.     Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
In die vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een
nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en
niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
4.     Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële
akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van
de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
Artikel 20 – Fusie; splitsing; omzetting
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18
Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
Artikel 21 – Ontbinding
1.     De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging
is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt
zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het
Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende de
wettelijke termijn onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot
ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn
bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het
handelsregister.
2.     De vereniging wordt bovendien ontbonden:
–     door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
–     door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde
gevallen.
Artikel 22 – Vereffening
1.     Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2.     Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de
vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam
van de vereniging worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
3.     Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in
overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke
daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop
de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het
handelsregister.
Artikel 23 – Reglementen

  1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.

Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren  te worden geregeld.

WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

WAARVAN AKTE

is verleden te Weesp op 22 oktober 2009.